Program wyborczy KW SW2000 dla powiatu wągrowieckiego na lata 2018-2023

Program wyborczy dla powiatu wągrowieckiego na lata 2018 – 2023

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój powiatu

 1. Promowanie potencjału gospodarczego, turystycznego, rekreacyjnego, kulturalnego i sportowego powiatu.
 2. Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg powiatowych.
 3. Kontynuacja budowy wraz z gminami chodników i ścieżek rowerowych.
 4. Działania na rzecz poprawy komunikacji drogowej i kolejowej ze stolicą województwa Poznaniem, Bydgoszczą, Gnieznem i Piłą.
 5. Udzielanie pomocy przedsiębiorcom i rolnikom w rozwoju i pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

Priorytet 2. Bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia.

 1. Wspieranie działań służb odpowiedzialnych za przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w powiecie.
 3. Organizowanie szkoleń i akcji ograniczających przestępczość wśród dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie działań szpitala powiatowego, w zakresie podniesienia poziomu świadczonych usług medycznych.
 5. Rozbudowa szpitala dla poprawy pobytu pacjentów i dostosowania do wymogów standaryzacyjnych.

Priorytet 3. Rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży.

 1. Poprawa bazy edukacyjnej i sportowej placówek oświatowo – wychowawczych.
 2. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 3. Dostosowanie ofert kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.
 4. Tworzenie motywacji poprzez nagrody i stypendia (naukowe i sportowe) do osiągania lepszych wyników w nauce i rozwoju zainteresowań uczniów i studentów.
 5. Wspieranie działalności szkolnictwa wyższego.
 6. Pomoc osobom i organizacjom działającym na rzecz dzieci i młodzieży.

Priorytet 4. Promocja zdrowia i ochrona środowiska

 1. Promowanie programów zdrowotnych dla grup ryzyka.
 2. Wspieranie realizowanych w powiecie projektów proekologicznych i energooszczędnych.
 3. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza, wody i ziemi.
 4. Udzielanie pomocy klubom, organizacjom sportowym, turystycznym i kulturalnym w organizowaniu czynnego wypoczynku.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia przez wspieranie działań profilaktycznych.

Priorytet 5. Pomoc dla bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, ludzi starszych, samotnych i najmniej zaradnych

 1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrona praw konsumenta.
 2. Ograniczanie skutków bezrobocia przez realizację programów wsparcia.
 3. Wspieranie działań związanych z aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy.
 4. Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, ludziom starszym, samotnym i mniej zaradnym oraz organizacjom, które działają na ich rzecz, także w sferze usług społecznych.
 5. Organizowanie skutecznej pomocy rodzinom będącym w trudnych sytuacjach życiowych.
 6. Rozwój usług opiekuńczych i leczniczych jako forma troski o ludzi chorych i starszych.